Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky FLOPP CZ s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FLOPP CZ s.r.o., IČ:

27587126, se sídlem Praha 8 - Ďáblice, Květnová 570/50, PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113139 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na

internetové adrese www.flopp.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní

obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky

prodávajícího umístěné na adrese www.flopp.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní

vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který o uzavření kupní

smlouvy jedná jako spotřebitel, tedy mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného

výkonu svého povolání. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti –

v takovém případě se vztah prodávajícího a kupujícího řídí obecně závaznými právními předpisy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v

kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní

podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena

práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSK¯ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále

jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě

všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen

aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím

považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na

vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle

než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně

obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového

a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží za prezentovaných

podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení

cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a

všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu

platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé

při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko

„potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky kupujícím se považuje za úkon kupujícího, kterým kupující identifikuje

objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob doručení zboží a způsob úhrady kupní ceny, a

považuje se proto za závazný návrh kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky zboží je vyplnění

všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se

seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.7. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí zasláním automatické zprávy

elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,

předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například

písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu

elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího potvrzení objednávky se specifikací zboží, které

bude předmětem dodávky, a lhůty jeho dodání. Za potvrzení dle předchozí věty se nepovažuje potvrzení o

přijetí objednávky ke zpracování dle čl. 3.7. obchodních podmínek.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami,

které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.11. V případě, že některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle

prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných

variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh

kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy kupující prostřednictvím

elektronické pošty akceptuje pozměněnou nabídku prodávajícího.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady

vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní

smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Praha 8 – Ďáblice,

Květnová 570/50, PSČ: 182 00,

4.1.2. v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě dodání zboží určeném kupujícím

v objednávce dle podmínek subjektu zajišťujícího přepravu zboží.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a

dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním

zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení

objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,

vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –

fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající

kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze mimo

jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách

finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena

závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo

upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož

i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu,

které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo

obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin,

periodik nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má

kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,

a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je

povinen kupující o odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného

právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem

nebo e-mailem). Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však

kupujícího povinností. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické

pošty prodávajícího flopp@flopp.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od

smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v

původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu se zavazuje uhradit kupující.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající

oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není

poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vystaví prodávající kupujícímu

opravný daňový doklad k daňovému dokladu vystavenému dle čl. 4.6. obchodních podmínek, a tento

opravný daňový doklad zašle kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího flopp@flopp.cz potvrdí

prodávajícímu přijetí opravného daňového dokladu a sdělí mu číslo účtu, na kterou mají být kupujícímu

vráceny peněžní prostředky. Ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zprávy dle předchozí věty

vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího

na základě kupní smlouvy přijal, a to jejich převodem na bankovní účet sdělený kupujícím. Prodávající

není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží

odeslal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající

kupujícímu peněžní prostředky v hotovosti proti předání zboží.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně

spotřebováno nebo nebude originálně zabaleno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu

škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně s prodejem zboží poskytnut prodávajícím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva týkající se takového dárku účinnosti. Kupující je v případě pozbytí

účinnosti darovací smlouvy povinen vrátit poskytnutý dárek prodávajícímu společně se zbožím, ohledně

jehož koupě kupující odstoupil od kupní smlouvy.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je

způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné

náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je

kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,

než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním

zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě

jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem potvrzení o

převzetí zboží od přepravce bez výhrad kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a

náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními

obecně závazných předpisů, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, zejména že:

7.2.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující důvodně očekával s ohledem na povahu

zboží,

7.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu

obvykle používá,

7.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3. Ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu nebo

vlastnost zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně v provozovně prodávajícího. Kupující je

povinen předložit prodávajícímu zboží s uvedením vytýkaných vad a doložit, že zboží bylo kupujícím

zakoupeno u prodávajícího včetně data jeho převzetí od prodávajícího. Za okamžik uplatnění práv

z vadného plnění se považuje okamžik, kdy kupující učinil vůči prodávajícímu úkon směřující k uplatnění

práv z vadného plnění v souladu s obchodními podmínkami a předal mu zboží, u něhož se práv z vadného

plnění domáhá.

7.5. Podrobný režim pro uplatnění práv z vad zboží a pro vyřízení reklamace upravuje reklamační řád

prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží a zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající poskytne kupujícímu v textové podobě znění obchodních podmínek doručením ve zprávě s

potvrzením objednávky.

8.3. Stížnosti kupujících týkající se nespokojenosti s poskytovanými službami a zachováním práv kupujícího

vyřizuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty prodávajícího flopp@flopp.cz. Dohled nad

ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad, na něž se může

kupující obrátit v případě podezření z porušení práva na ochranu spotřebitele. V případě prodeje výrobků,

které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, se může kupující obrátit se stížností na

příslušnou krajskou hygienickou stanici.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu

(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude

vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či

neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové

vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků

prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826

odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích

osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.8. Kupující uzavřením kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

8.9. V případě sporu prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou

dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –

oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Kupující může

využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odrl/.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše

jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností

z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při

objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez

zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu

kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické

podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se

zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným

na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu

se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat

prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil

takto vzniklý stav. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má

kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno

oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího

na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na

elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na počítač kupujícího.

9.11. Kupující bere na vědomí informaci prodávajícího o zpracování osobních údajů kupujícího ve smyslu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů

(GDPR) a o souvisejících právech a povinnostech kupujícího, která je zveřejněna na stránce.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní

straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou

adresu kupujícího.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím

zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením

převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku

převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti

(10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení

zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje

mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

Kupní smlouva, jakož i veškerá komunikace smluvních stran týkající se uzavření kupní smlouvy a plnění

závazků z kupní smlouvy, budou uskutečňovány v českém jazyce, přičemž prodávající nenese

odpovědnost za jakékoli škody či jiné negativní důsledky vzniklé nesprávným překladem do jiného

jazyka.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto

neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních

podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a

není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Praha 8 - Ďáblice, Květnová 570/50, PSČ 182 00,

adresa elektronické pošty: flopp@flopp.cz, telefon +420 283 910 457.

V Praze dne 25.2.2018

FLOPP CZ s.r.o.

Lukáš Finěk, jednatel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamační řád FLOPP CZ s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti FLOPP CZ s.r.o., IČ: 27587126,

se sídlem Praha 8 - Ďáblice, Květnová 570/50, PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113139 (dále jen „prodávající“) upravuje vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi

prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která kupní smlouvu uzavřela jedná jako spotřebitel,

tedy mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále

jen „kupující“), zejména práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění prodávajícího

na základě kupní smlouvy.

1.2. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy prodávající uzavře kupní smlouvu s osobou jednající při

koupi zboží v rámci její podnikatelské činnosti – v takovém případě se vztah prodávajícího a kupujícího

řídí obecně závaznými právními předpisy.

1.3. Práva a povinnosti upravené v reklamačním řádu platí, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho převzetí kupujícím a které se projeví u

zboží v době 12 měsíců od převzetí.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,

anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.3. Práva z vad se kupující nemůže domáhat, pokud vada vznikla nevhodným používáním zboží, nešetrným

zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží, nedodržením pokynů stanovených

výrobcem, distributorem, neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží nebo

provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. Práva z vad se kupující

rovněž nemůže domáhat u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu nebo vlastnost zboží, pro kterou byla

nižší cena ujednána.

2.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom

stavu, v jakém ji obdržel, ledaže:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) kupující použil věc ještě před objevením vady,

c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) kupující prodal věc ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil věc při obvyklém

použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu

náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího právo z vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl

při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí zboží

kupujícím.

3.2. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně v provozovně prodávajícího. Kupující je

povinen předložit prodávajícímu zboží s uvedením vytýkaných vad a doložit, že zboží bylo kupujícím

zakoupeno u prodávajícího včetně data jeho převzetí od prodávajícího. Zboží musí být čisté a hygienicky

nezávadné, jinak prodávající není povinen zboží přijmout. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se

považuje okamžik, kdy kupující učinil vůči prodávajícímu úkon směřující k uplatnění práv z vadného

plnění v souladu s obchodními podmínkami a předal mu zboží, u něhož se práv z vadného plnění domáhá.

3.3. Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na

odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z

kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí

kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci

odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2

3.4. Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění

vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na

přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením kupní smlouvy

je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla

nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v

ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si

zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže

kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako

neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady

neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od

smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení

smlouvy.

3.5. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,

může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu

odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.6. V případě, že kupující nemůže věc používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet

vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu věci nebo její součásti, případně právo od kupní

smlouvy odstoupit.

3.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její

součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na

přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást

nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by

zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.8. V případě sporu prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou

dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –

oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Kupující může

využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odrl/.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Prodávající je povinen přijmout požadavek kupujícího s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží

(dále jen „reklamace“) ve své provozovně na adrese sídla prodávajícího, a to v obvyklé pracovní době.

4.2. O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se

nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne

uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Opravené nebo

vyměněné zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace

v provozovně prodávajícího, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak. Prodávající

informuje kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo jiným dohodnutým způsobem.

4.3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu

vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné

odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. ÚČINNOST, ZMĚNY

5.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 9.1.2023

5.2. Prodávající je oprávněn měnit reklamační řád. Nové znění reklamačního řádu nabývá účinnosti dnem

jeho vyvěšení v provozovně prodávajícího a zveřejnění na webových stránkách prodávajícího

www.flopp.cz, nestanoví-li prodávající pozdější datum nabytí účinnosti.

V Praze dne 9.1.2023

FLOPP CZ s.r.o.

Lukáš Finěk, jednatel

Prodejna pracovních oděvů a pracovních pomůcek

Velkobchod a maloobchod Praha

Nabízíme šití oděvů na zakázku

Reklamní potisk nebo výšivka

Nabízíme ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, obuv, rukavice, přilby, respirátory, masky, sluchátka a další. Dále nabízíme možnost šití oděvů na zakázku včetně potisku či výšivky. Pracovní oděvy nejen v lokalitě Praha a okolí. Součástí naší nabídky je i oblečení pro volný čas a reklamní textil.

kontakt