Informace o zpracování osobních údajů, GDPR

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob společností FLOPP CZ s.r.o.

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká

osobních údajů právnických osob.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FLOPP CZ s.r.o., IČ: 27587126, se sídlem Praha 8 -

Ďáblice, Květnová 570/50, PSČ 182 00 („Správce“).

Osobou pověřenou v rámci naší společnosti záležitostmi týkajícími se zpracování osobních údajů je

Lukáš Finěk, tel.: 283 910 460, e-mail: gdpr@flopp.cz

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný

vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů

a pro následující účely:

a) Právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

provedených na Vaši žádost

Účel: - realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční

komunikace

- věrnostní program

b) Právní titul: ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce

Účel: - vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek

Správce

- ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti

- kamerový záznam za účelem ochrany majetku Správce

- identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku

Správce

- přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám

splňujícím požadavky dle recitálu 47 Nařízení spočívající v nabídce

produktů a služeb poskytovaných Správcem

c) Právní titul: plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel: - poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho

mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

- vedení účetnictví

Zpracování Vašich osobních údajů z výše uvedených právních titulů a k výše uvedeným účelům je

povinné. Ke zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely Váš souhlas nepotřebujeme. Zpracování

Vašich osobních údajů z výše uvedených právních titulů a k výše uvedeným účelům nelze odmítnout.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, adresa bydliště nebo místa

podnikání, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresu, telefonní číslo)

- údaje o produktech, které jste od nás zakoupili nebo nám prodali, příp. o službách, které nám

poskytujete

- údaje z naší vzájemné komunikace (osobní, písemné, telefonické či jiné)

- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.)

- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 2. této informace pocházejí

z následujících zdrojů:

- údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo jste nám je sdělil/a

v průběhu naší spolupráce

- údaje jsme získali z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík,

živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.

5. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto

kategoriím příjemců:

- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního

vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií a poskytovatelům IT služeb,

poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, poskytovatelům účetních a právních služeb

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo

pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

6. Jaký je rozsah a jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu a po takovou dobu, jaké jsou nutné pro naplnění

účelu uvedeného v bodu 2. této informace. Osobní údaje zpracovávané povinně zpracováváme po

dobu nezbytnou, vyplývající z příslušných právních předpisů. Po uplynutí doby zpracování osobních

údajů jsou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

7. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Poskytneme Vám i

kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás

zpracováváme.

Právo na výmaz osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících

situací:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

- odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný

další právní důvod pro jejich zpracování

- vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném

zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich

takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro

účely přímého marketingu

- Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně

- Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie

nebo členského státu, které se na správce vztahuje

- Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé

z následujících situací:

- popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost

osobních údajů ověřit

- zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho

žádáte o omezení jejich použití

- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení,

výkon nebo obhajobu právních nároků;

- vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení,

dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými

důvody

Právo na informaci o opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

Máte právo být námi informováni o tom, že z naší strany došlo k opravě, výmazu nebo omezení

zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a

které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím,

že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se

zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely

přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

8. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný

obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat marketingové

nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro

získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

9. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

10. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným

na adresu naší společnosti, poštou na adresu sídla anebo elektronicky na adresu gdpr@flopp.cz.

11. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

Praha, 25.5.2018

FLOPP CZ s.r.o.

Prodejna pracovních oděvů a pracovních pomůcek

Velkobchod a maloobchod Praha

Nabízíme šití oděvů na zakázku

Reklamní potisk nebo výšivka

Nabízíme ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, obuv, rukavice, přilby, respirátory, masky, sluchátka a další. Dále nabízíme možnost šití oděvů na zakázku včetně potisku či výšivky. Pracovní oděvy nejen v lokalitě Praha a okolí. Součástí naší nabídky je i oblečení pro volný čas a reklamní textil.

kontakt